ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

INFORMACJA

Zarząd RODŻerżeń
informuje:
że zgodnie z decyzją Walnego Zebranie Sprawodawczo-Wyborczego
z dn. 14kwietnai 2024 r opłaty w roku bieżącym wynoszą:

1. opłata za działkę – 1,90zł/m2 + 50,00 zł (opłata energetyczna) + 6,00 zł (składka)
Łącznie za działkę o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 626,00 zł.
Opłatę należy wnieść  do dn. 30 czerwca 2024 r
2. opłata za energię elektryczną 1,20 zł/1kWh.

Informacje uzupełniajace, dodatkowe w godzinach pracy Biura:

(ŚRODY, SOBOTY, NIEDZIELE GODZ. 10 - 13)

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ŻERŻEŃ”
04-871 Warszawa ul. Borowiecka
Tel. 872 – 46 - 64

Załącznik do Uchwały nr 11/2021 Walnego Zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Żerżeń” w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2021r.


REGULAMIN
KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ROD „Żerżeń” w WarszawieNa podstawie § 78 ust 1 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego z dnia 1 października 2015 r. uwzględniając inne przepisy w/w regulaminu oraz zgodnie z Uchwałą nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, przyjmuje się następujące uregulowania:

I. Zasady ogólne
1. Podłączenie działki do sieci ogólno-ogrodowej oraz korzystanie z energii elektrycznej dostarczanej z tej sieci możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządu ROD oraz po podpisaniu umowy o której mowa w par. VIII.
2.
Podłączenia działki do sieci ogólno-ogrodowej może dokonać z upoważnienia zarządu ROD lub wskazana przez działkowca osoba (elektryk) posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. Kopia uprawnień musi był przekazana do Zarządu ROD.
3. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w przepisach PZD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.
 4. Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt. 3 (a zwłaszcza do celów zarobkowych) oraz w przypadku zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej lub rocznej opłaty energetycznej, stanowi podstawę do zablokowania przez Zarząd ROD dostaw energii elektrycznej do działki.
5. Zgoda Zarządu ROD na ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwa, po usunięciu przyczyn z powodu których nastąpiło jej odłączenie oraz pokryciu przez działkowca kosztów ponownego przyłączenia.
6. Wszystkie koszty związane z podłączeniem działki do ogrodowej sieci elektrycznej ponosi działkowiec.
7. Doprowadzenie przyłącza do najbliższej rozdzielni (skrzynki), instalację podlicznika na działce oraz zakup niezbędnych materiałów działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Do skrzynki elektrycznej dostęp ma tylko osoba upoważniona przez Zarząd ROD.
9. Podlicznik energii elektrycznej musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o użytkowych licznikach energii elektrycznej prądu przemiennego (Dziennik Urzędowy Nr 5 z 2000 roku poz.29).
10. Okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownejpodliczników energii elektrycznej    wynosi 15 lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29 z późn. zm.).
11. Licznik energii elektrycznej musi mieć ważną legalizację.
12. Wymiana lub rozbudowa instalacji elektrycznej traktowana jest jak podłączenie do sieci elektrycznej i wymaga wcześniejszych uzgodnień z Zarządem ROD o których mowa w par. VIII pkt.4 i 5.

II. Nadzór i konserwacja
1.Nadzór i konserwacja energetycznej sieci ogrodowej należy do zadań zarządu ROD „Żerżeń”.
2.    Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną całej instalacji w altanie i na działce do skrzynki elektrycznej oraz ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą tej instalacji.
3. Zarząd ROD  może podjąć decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki w następujących przypadkach:
a. wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż te wynikające z
    charakteru działki określonego w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie
    ROD;
b. zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej albo opłaty
    energetycznej;
c. bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli sieci na działce
    przez działkowca;
d. stwierdzenia pobierania energii elektrycznej poza licznikiem;
e. ingerencji w funkcjonowanie podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazań
    zużycia energii elektrycznej;
f.  naruszenia warunków technicznych instalacji w tym zerwania plomb
    stanowiących podstawę legalizacji licznika jak i plomb zakładanych przez
    Zarząd  ROD.
4. Decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki zarząd ROD „Żerżeń”
    podejmuje w formie uchwały, którą dostarcza zainteresowanemu działkowcowi.
II. Rozliczanie zużycia energii
1.  Koszty związane z utrzymaniem elektrycznej sieci ogrodowej oraz energii zużytej na potrzeby ogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.
2. Rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje według ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.
3. Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników, które powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Działkowcy dokonują wpłaty za zużytą energię elektryczną na podstawie własnego podlicznika w terminie do 30 września każdego roku.
5. Opóźnienie  z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej  opłatą w ponad 1 miesiąc od terminu wyznaczonego w pkt. 3, stanowi podstawę do zablokowania przez Zarząd ROD dostaw energii elektrycznej do działki.
6. O wyłączeniu energii Zarząd ROD powiadamia użytkownika działki na piśmie, wyznaczając mu dodatkowy termin na uiszczenie zaległości wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.


III. Opłata energetyczna
1. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie
przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD.
2. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku
    ubiegłego - strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika
    głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych.
3. Przy ustalaniu opłaty energetycznej uwzględnia się nadwyżki lub niedobory z
    poprzedniego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć
    jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na
    nakłady na sieć ogólno-ogrodową.
4. Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia 1 kWh
    oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez
    dostawcę energii elektrycznej.
5. Wysokość i termin uiszczania opłaty energetycznej uchwala corocznie Walne
    Zebranie na wniosek Zarządu ROD.
6. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci
    ogrodowej.

IV. Tryb przeprowadzenia kontroli
1. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w szczególności
    do :
    a) zapobiegania nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,
    b) współpracy z działkowcami w zakresie racjonalnego korzystania z
        energii elektrycznej,
    c) rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii
       elektrycznej,
   d) analizowania zamierzeń związanych z modernizacją sieci energetycznej
       oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem,
   e) uczestnictwa w przygotowaniach i odbiorach prac inwestycyjnych branży
       energetycznej,
2. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia
    prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o
    nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca,
    komisja energetyczna lub upoważnione przez zarząd ROD „Żerżeń” osoby mogą
    przeprowadzić kontrolę sieci na działce.
3. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii,
     prawidłowość podłączeń, stan przyłączy i instalacji na działkach oraz
    funkcjonowanie i stan podlicznika.
4. Działkowiec zostaje powiadomiony o terminie planowanej kontroli na 7 dni przed
     jej terminem poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym, przesłaniem
     wiadomości na wskazany adres e-mail lub innym skutecznym powiadomieniem.
5. W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny użytkownik działki lub inna
    wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
6. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół
    podpisywany przez członków komisji energetycznej i użytkownika działki lub
    reprezentującą go osobę, Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.

7. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w
    pkt. 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
8. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika
    działki, może być przesłanką do zablokowania dostaw energii elektrycznej
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o
    przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu.
    Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym
    przedstawia dokonane ustalenia i propozycje usunięcia nieprawidłowości.
    Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest
    Zarządowi ROD.
10. Zarząd ROD  może podjąć decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do
     działki w następujących przypadkach:
a. Wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż te wynikające z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD.
b. Zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej albo opłaty energetycznej.
c. Bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli sieci na działce przez działkowca.
d. Stwierdzenia pobierania energii elektrycznej poza licznikiem.
e. Ingerencji w funkcjonowanie podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazań zużycia energii elektrycznej.
f. Naruszenia warunków technicznych instalacji w tym zerwania plomb stanowiących podstawę legalizacji licznika jak i plomb zakładanych przez zarząd ROD.
2. Decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki zarząd ROD „Żerżeń” podejmuje w formie uchwały, którą dostarcza zainteresowanemu działkowcowi.

V. Nielegalny pobór energii
1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności :
a. podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,
b. ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
2. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu energii, zastosowaniem sankcji ustawowych oraz naprawienie wyrządzonej szkody poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.
3. Ponowne podłączenie do sieci, po usunięciu przyczyn odcięcia, dokonuje członek komisji energetycznej Ogrodu, po uzyskaniu zgody Zarządu i pokryciu przez działkowca kosztów podłączenia.

VII. Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w ROD
1. Sieć energetyczna jest włączona przez cały rok. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym, częściowym lub całkowitym wyłączeniu energii elektrycznej w ROD w okresie jesienno-zimowym.
2. Informacja o terminie wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie powinna być podana do wiadomości działkowców na tablicach ogrodowych i stronie internetowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

VIII. Ustalenia końcowe
1.    Każdy działkowiec zobowiązany jest do zawarcia z Zarządem ROD do dnia 30 września 2023 roku umowy na korzystanie z energii elektrycznej.
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.    Brak zawarcia umowy o której mowa w pkt. 1 będzie podstawą do wyłączenia energii elektrycznej przez Zarząd ROD.
3.    Na podstawie z par.17 pkt1.3) Regulaminu ROD zwłoka przez okres 6 miesięcy z zapłatą za korzystanie z energii elektrycznej będzie podstawą dla Zarządu ROD rozpoczęcia procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
4. Wniosek o przyłączenie prądu do działki stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Informacja o przyłączeniu prądu do działki – rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
6. Protokół z kontroli sieci elektrycznej na działce stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez walne zebranie członków PZD w ROD „Żerżeń”.
8. Wszystkie dotychczas zawarte umowy na korzystanie z energii elektrycznej zachowują swą ważność i nie podlegają zmianie.

KOMUNIKATY

dlon

PRAWO

dlon

KONTAKT

dlon