Członkowie PZD

ROZDZIAŁ III
Członkowie PZD – prawa i obowiązki
Rodzaje członkostwa

§ 8
Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich działkowców lub osób zainteresowanych zawarciem umowy dzierżawy działkowej.
§ 9
1. Członkami PZD mogą być:
1) osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoby prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi PZD.
§ 10
Członkowie PZD dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków współdziałających,
3) członków wspierających.
Członkowie zwyczajni
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca prawo do działki w ROD.
2. PZD nie może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych działkowca mającego prawo do działki w ROD.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się wobec działkowca wcześniej pozbawionego członkostwa w PZD lub wykorzystującego działkę sprzecznie z ustawą lub rażąco naruszającego regulamin ROD.
§ 12
Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej.
§ 13
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały zarządu ROD.
2. Do czasu powołania zarządu ROD w nowym (odtworzonym) ROD uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje okręgowy zarząd.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1 albo 2, udziela działkowcowi informacji w przedmiocie nabycia członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków PZD.
§ 14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) brać udział w walnym zebraniu ROD,
2) wybierać i być wybieranym do organów PZD,
3) uzyskiwać informacje o działalności PZD,
4) zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki,
5) występować z wnioskami i postulatami do organów PZD,
6) składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,
7) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego członkostwa w PZD w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu,
8) korzystać z poradnictwa związkowego w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych,
9) wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.
2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście.
§ 15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać ustawę, niniejszy statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD,
2) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
3) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego,
4) działać w interesie PZD i jego członków,
5) brać czynny udział w życiu PZD,
6) uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku,
7) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
8) otaczać opieką mienie PZD.
Członkowie współdziałający
§ 16
1. Członkowie współdziałający udzielają moralnego, materialnego oraz merytorycznego wsparcia realizacji zadań i celów PZD, a także propagują idee ogrodnictwa działkowego.
2. Członkiem współdziałającym może być pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana zawarciem umowy dzierżawy działkowej.
§ 17
1. Przyjęcie w poczet członków współdziałających następuje na mocy uchwały zarządu ROD po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.
2. Do czasu powołania zarządu w nowym ROD uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje okręgowy zarząd.
§ 18
1. Członek współdziałający ma prawo:
1) uzyskiwać informacje o działalności PZD,
2) zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD,
3) występować z wnioskami i postulatami do organów PZD,
4) składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,
5) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu,
6) wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.
2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście.
§ 19
Członek współdziałający ma obowiązek:
1) przestrzegać niniejszy statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD,
2) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
3) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego,
4) działać w interesie PZD i jego członków,
5) brać czynny udział w życiu PZD,
6) uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku,
7) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
8) otaczać opieką mienie PZD.
Członkowie wspierający
§ 20
Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca wspieranie celów i zadań PZD, a w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz wybranej jednostki organizacyjnej PZD.
§ 21
1. Ubiegający się o członkostwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa osoba lub organ umocowany do reprezentowania ubiegającego się o członkostwo wspierające.
§ 22
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na mocy uchwały organu zarządzającego jednostki organizacyjnej PZD, do której wpłynęła deklaracja członkowska.
§ 23
Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w zebraniu organu PZD, na którym rozpatrywane są sprawy jego dotyczące,
2) do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów,
3) zwracania się do organów PZD w sprawach dotyczących rozwoju ROD.
§ 24
Członek wspierający ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego,
2) działać w interesie PZD i jego członków,
3) uiszczać składkę członkowską,
4) aktualizować dane i adres do korespondencji,
5) wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.
Ustanie członkostwa
§ 25
Członkostwo w PZD ustaje na skutek:
1) wygaśnięcia,
2) pozbawienia.
§ 26
1. Członkostwo w PZD wygasa w razie:
1) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka PZD,
2) zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD,
3) wygaśnięcia prawa do działki w ROD,
4) wyodrębnienia ROD, w którym członek zwyczajny posiada prawo do działki,
5) nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku.
2. Wygaśnięcie członkostwa w PZD stwierdza właściwy organ w formie uchwały.
§ 27
Pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD.
§ 28
1. Pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały zarządu ROD.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwałę o pozbawieniu członkostwa może podjąć właściwy terytorialnie okręgowy zarząd albo Krajowy Zarząd.
§ 29
1. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa właściwy organ obowiązany jest przesłać do zainteresowanego członka PZD zawiadomienie o terminie posiedzenia, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Zawiadomienie przesyła się listem poleconym na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.
2. Niezgłoszenie się członka PZD nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
3. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§ 30
1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w § 29, do właściwego organu wyższego stopnia nad organem wydającym uchwałę w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę, który w ciągu 14 dni przesyła odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały do właściwego organu wyższego stopnia.
3. Wniesienie odwołania w terminie i trybie, określonym w ust. 1 i 2, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały.