Działalność mediacyjna

ROZDZIAŁ III

Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 26 [Mediacja]
1. Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.
2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi komisja mediacyjna powołana przez zarząd ROD.
3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd ROD.

§ 27 [Ugoda]
1. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie komisji mediacyjnej. Ugoda nie może naruszać obowiązujących przepisów.
2. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
3. Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd ROD.