Historia ogrodu

DRZEWKORozbudowa Warszawy, przy zastosowaniu przestrzennych form zabudowy zgodnie z perspektywicznymi planami, a także przy dużym zapotrzebowaniu na nowe mieszkania, pochłaniała pod zabudowę wszelkie wolne tereny w jej granicach. Zasoby terenowe malały, a zapotrzebowanie wciąż rosło. Sytuacja taka zmuszała ówczesne władze miasta do sięgania po znajdujące się w granicach miasta tereny zajmowane przez ogródki działkowe. W konsekwencji dość liczna grupa działkowców została pozbawiona możliwości wypoczynku na wolnym powietrzu. Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców wychodząc na przeciw potrzebom, wystąpił do władz dzialnicy Praga Południe z wnioskami o przydział nowych terenów na działki. Ówczesne władze dzielnicy ze zrozumieniem i powagą przyjęły postulaty i podjęły przychylną decyzję o przydzieleniu działkowcom w użytkowanie 30 ha terenów, na których ogród funkcjonuje do dzisiaj. Był to teren podmokły, z licznymi dołami, bagniskami i hałdami śmieci i wymagał olbrzymiego wysiłku oraz potężnego nakładu pracy, a także nie małych nakładów finansowych w celu przygotowania go do użytkowania. Wydatki w infrastrukturę ogrodową pokrywał  Zarząd Wojewódzki PZD, a prace w zagospodarowanie ogrodu wkładli często sami działkowcy, wykonując je społecznie. Przez pierwsze lata wykonano cały szereg prac, które widoczne są do dnia dzisiejszego – od podstawowych jak wytyczanie alejek i działek oraz oznakowanie całego terenu, wykonanie utwardzonej alei głównej czy wytyczenie parkingu, przez budowę toalet wolnostojących, dyżurki, świetlicy, magazynów, pomieszczeń biurowych, aż do prac instalacyjnych, jak budowa wewnętrznej sieci wodociągowej i studni głębinowych, budowa hydroforni, budowa trafostacji i ułożenie sieci elektrycznej z instalacją oświetlenia alei głównej. Wszystkie inwestycje w istotny sposób wpłynęły na ułatwienie pracy użytkowników działek oraz umożliwiły rozwój terenu, ale także uatrakcyjniły wypoczynek działkowcom i ich bliskim.  
Za początek powstania ogrodu przyjęto dzień 22 kwietnia 1970 roku.

DRZEWKODRZEWKODRZEWKO

 


Materiał opracowano na podstawie wpisów do Kroniki Ogrodu.