Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 85 [Interpretacja regulaminu]
Interpretacja postanowień regulaminu należy do Krajowej Rady PZD.

§ 86 [Wejście w życie; przepisy przejściowe]
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Z tym dniem traci moc obowiązującą Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony w dniu 21 lutego 2014 roku przez Krajową Radę PZD.
2. Do gospodarzy ustanowionych przed dniem wejściu w życie niniejszego regulaminu nie stosuje się § 15 ust. 1. W tym zakresie obowiązują postanowienia dotychczasowe.
3. Dostosowanie wysokości ekranu izolującego pasiekę od pozostałej części ROD do wymogu określonego w § 37 ust. 3 następuje do dnia 31 marca 2016 roku.

Wydawca: Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe ul. Bobrowiecka 1,00-728 Warszawa

Regulamin

Skład internetowy: ProAris Hosting: AddOPUS.pl