Przepisy porządkowe

ROZDZIAŁ VII

Przepisy porządkowe

§ 67 [Obowiązki porządkowe]
Działkowiec obowiązany jest:
1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,
3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
4) stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,
5) spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,
6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych,
9) polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD,
10) wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
11) naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych ROD,
13) prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

§ 70 [Prawa osób niepełnosprawnych]
1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

§ 71 [Zasady usuwania drzew ozdobnych]
1. Usunięcie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew następuje za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej w
przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:
1) zarządu ROD – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD,
2) działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu działki.

§ 72 [Oznaczenie alejek i działek]
1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.
2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 73 [Wstęp na działkę]
1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

§ 74 [Prawo wstępu na działkę]
1. W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany działkowej osobom upoważnionym przez zarząd ROD.
2. Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez zarząd ROD są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki.

§ 75 [Czasowe wyłączenie prądu]
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.
2. Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.

§ 76 [Zasady przyłączenia do sieci]
W ROD posiadających sieć wodociągową, kanalizacyjną lub elektryczną działkowiec może przyłączyć działkę do sieci wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD.

§ 77 [Zasady i koszty korzystania z wody]
1. Wodą pobieraną z ujęć miejskich i ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.
2. Rozliczanie kosztów wody zużytej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd ROD i zatwierdzonych przez walne zebranie ROD.
3. Opłatę za zużytą wodę uiszcza się według wskazań licznika po cenie ustalonej dla odbiorcy lub ryczałtowo według zasad ustalonych przez walne zebranie ROD.
4. Koszty związane z dostawą wody do działek i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej pokrywane są z odpowiedniej opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.
5. Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania wody przez działkowca poza wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę ROD.

§ 78 [Zasady i koszty korzystania z prądu ]
1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD.
2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD.
3. Koszty związane z dostawą energii do działek oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, pokrywane są z odpowiedniej opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.
4. Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 79 [Opiekun działki]
1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd ROD może wyrazić zgodę - na wniosek działkowca - na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.
2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.

§ 80 [Odpowiedzialność działkowca]
1. Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej.
2. Działkowiec odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.

§ 81 [Zgłaszania zmiany danych osobowych]
1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.
2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu ROD związane z prawem do działki.
3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku nieprzyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

§ 82 [Wyłączenie odpowiedzialność]
PZD nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.