Społeczna Służba Instruktorska

ROZDZIAŁ VI

Społeczna Służba Instruktorska

§ 61 [Skład i zasady działania SSI]
1. Społeczną Służbę Instruktorską tworzą:
1) instruktorzy ogrodowi,
2) instruktorzy okręgowi,
3) instruktorzy krajowi.
2. Szczegółowy tryb powoływania oraz działania instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej określa Krajowa Rada PZD.

§ 62 [Cele instruktorów SSI]
Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej powołuje się w celu realizacji zadań doradczych w zakresie zagospodarowania, modernizacji ROD i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, pomocy działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu działki oraz racjonalnej i zdrowej uprawy roślin, a także ochrony środowiska.

§ 63 [Działalność instruktorów SSI]
Instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej:
1) prowadzą poradnictwo i instruktaż w zakresie zagospodarowania i modernizacji działek oraz uprawy roślin,
2) propagują wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców,
3) wdrażają postanowienia regulaminu ROD,
4) utrzymują kontakty z placówkami pracującymi na rzecz ogrodnictwa.

§ 64 [Zadania instruktorów SSI]
Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej:
1) biorą udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek oraz pracach ogrodowych komisji konkursowych,
2) przedkładają zarządowi ROD wnioski w sprawach zagospodarowania i modernizacji ROD i działek, działalności szkoleniowej i zaopatrzeniowej,
3) mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu ROD i komisji problemowych, na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ROD i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe.

§ 65 [Obowiązki zarządu ROD wobec SSI]
Zarząd ROD zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków do pracy instruktorom ogrodowym Społecznej Służby Instruktorskiej, zapewniając szczególnie:
1) korzystanie z tablic informacyjnych w ROD,
2) udział w szkoleniach organizowanych przez okręgowe zarządy PZD i Krajowy Zarząd PZD.

§ 66 [Finansowanie SSI]
Działalność instruktorów ogrodowych zarząd ROD finansuje ze środków ogrodowego Funduszu Oświatowego PZD.