Tytuły honorowe i odznaczenia

ROZDZIAŁ IX
Tytuły honorowe i odznaczenia

§ 141
1. Osobie fizycznej, która w okresie wieloletniej działalności szczególnie zasłużyła się dla PZD i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, Krajowa Rada PZD może nadać tytuł „Honorowego Członka PZD”.
2. Za szczególne zasługi dla ROD walne zebranie może nadać tytuł „Honorowego Członka ROD”.
3. W dowód szczególnego uznania za zaangażowanie i osiągnięcia podczas kierowania statutowym organem PZD, organ, który ma prawo wybierać prezesa (przewodniczącego komisji statutowej), może nadać tytuł Honorowego Prezesa (Honorowego Przewodniczącego) po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji.
4. Tytuły, o których mowa w ust. 1 -3, można nadać również osobie, której ustało członkostwo w PZD.
§ 142
1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną i wzorową uprawę działki, członek PZD może być wyróżniony odznaką "Zasłużony Działkowiec" lub odznaką "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców", a także odznaką "Za Zasługi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego".
2. Odznaka "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" lub odznaka "Za Zasługi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego" może być nadana osobie nie będącej członkiem PZD.
3. Warunki i tryb nadawania oraz pozbawiania odznak związkowych określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.
4. Członek PZD może również być wyróżniony dyplomami uznania i listami pochwalnymi lub w inny sposób.