Zagospodarowanie ROD

ROZDZIAŁ IV

Zagospodarowanie ROD

§ 28 [Podmiot zagospodarowujący ROD]
Zagospodarowanie ROD oraz budowa podstawowych urządzeń należą do PZD.
§ 29 [Plan zagospodarowania ROD]
1. Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD.
2. Plan zagospodarowania ROD zatwierdza okręgowy zarząd PZD.
3. Wniosek o zmianę planu zagospodarowania ROD składa zarząd ROD na podstawie uchwały walnego zebrania ROD.
4. Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje okręgowy zarząd PZD w formie aneksu do planu, obejmującego obszar ROD, którego zmiana dotyczy.
5. Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie.

§ 30 [Treść planu zagospodarowania ROD]
Plan zagospodarowania ROD, oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową.

§ 31 [Infrastruktura ogrodowa]
1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a w szczególności:
1) ogrodzenie zewnętrzne,
2) aleje i drogi ogrodowe,
3) miejsca postojowe,
4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego,
5) budynki,
6) hydrofornie,
7) sanitariaty,
8) zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej,
9) sieć wodociągowa, energetyczna lub inna, o ile nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa.
2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, zarząd ROD dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową.

§ 32 [Miejsca postojowe]
Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 33[Szczególne wykorzystanie terenu ROD]
1. Wykorzystanie infrastruktury ogrodowej do celów innych niż określone w § 31 ust. 1, może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD.
2. Budowa lub instalowanie na terenie ROD urządzeń nie będących infrastrukturą ogrodową, jest niedopuszczalna, chyba że zgodę udzieli okręgowy zarząd PZD.
3. Naruszenie zasad określonym w ust. 1 lub 2 nie może wywoływać negatywnych skutków prawnych lub finansowych dla PZD.

§ 34 [Alejki i drogi]
1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

§ 35 [Sanitariaty]
ROD powinny być wyposażone w ogólnodostępne sanitariaty.
§ 36 [Utrzymanie porządku i czystości]
1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:
1) zarządu ROD - w odniesieniu do terenu ogólnego;
2) działkowca - w odniesieniu do jego działki (z zastrzeżeniem § 67 pkt 3);
3) właściwej gminy - w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.
2. Zarząd ROD odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, zbieranie i usuwanie odpadów z terenu ROD.

§ 37 [Hodowla pszczół]
1. W ROD, za zgodą walnego zebrania ROD, dopuszcza się hodowlę pszczół.
2. Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.
3. Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części ROD żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 3 metry.
4. Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.
5. Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.
6. Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd ROD.

§ 38 [Nadzór nad zagospodarowaniem ROD]
Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.